Escola Pia Tàrrega: Mestres i Professors - Departament Psicopedagògic

Notícies

Mestres i Professors - Departament Psicopedagògic


AJUDA ALS MESTRES I PROFESSORS EN:
  • Orientació en l’elaboració de les programacions d’aula i Plans individualitzats (Adaptació curricular individual) per tal que s’atengui a la diversitat d’alumnat
  • Proporcionar els mitjans, recursos i ajudes necessàries per tal de donar resposta a les necessitats de l’alumnat i de les seves famílies.
  • Vetllar pel traspàs d’informació entre els diferents cursos, cicles i etapes.
  • Donar suport i orientació en la presa de decisions davant alumnes amb algun tipus de problemàtica.