Escola Pia Tàrrega: Primària

Notícies

Primària

És l'etapa educativa obligatòria que comprèn dels 6 als 12 anys.
L'objectiu d'aquests sis cursos és proporcionar als alumnes una formació integral necessària perquè cada nen i nena desenvolupi les seves capacitats intel·lectuals, motrius, d'equilibri personal i de relació social i adquireixi unes competències bàsiques sòlides. 
Treballem per tal que els nens tinguin coneixement del món que ens envolta, disposin d'estratègies per comprendre'l, puguin habitar-lo i, en la mesura de les seves possibilitats, intentin millorar-lo.

QUÈ I COM S'APRÈN
Les competències bàsiques són l'eix vertebrador del procés educatiu. Construïm el coneixement aplicant habilitats per aprendre i desenvolupant actituds afavoridores per l'aprenentatge significatiu i el desenvolupament personal.
Fem ús dels recursos tecnològics per treballar les competències digitals com a eina d'aprenentatge.
Promovem estructures de treball cooperatiu per garantir la inclusió tot respectant els ritmes d'aprenentatges i les capacitats de cadascú.
L'alumne és el protagonista del seu aprenentatge.

QUÈ I COM AVALUEM


PROJECTE LECTOR
S'emfatitza la importància de la comprensió lectora, la capacitat d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit: Llegim +10, maletes viatgeres, exploradors de llibres...

PROJECTE D'INNOVACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES
Grup desdoblats per al treball  d'un terç de l'àrea d'anglès.
Increment d'hores d'anglès a 5è i 6è de Primària.
Àrea d'educació visual i plàstica en anglès.
Presència a l'aula d'una auxiliar de conversa. 

PROJECTE: TALLER DE LECTURA
Taller de lectura:  Aprenentatge de la lectura i l'escriptura potenciant la comprensió i mecànica lectora, el gust i l'hàbit lector
Treballs per a desenvolupar l'expressió oral
Apadrinament lector

PROJECTE INTERDISCIPLINARI
En cada curs es realitza un  projecte interdisciplinari de caire competència sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l'aplicació de coneixements de diverses àrees.

PROJECTE DIMENSIÓ INTERIOR I EDUCACIÓ EMOCIONAL
Expressió i gestió de les emocions per crear un millor clima de treball i convivència. Alhora d'un major coneixement personal que possibilita una major empatia per desenvolupar les habilitats socials. 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI AQUÀTIC
Durant un trimestre es realitza l'educació física a la piscina amb professorat titulat.

DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC
Al departament hi ha  una psicopedagoga, una pedagoga i una mestra  d'educació especial. Entrem a les aules i prevenim, detectem i reforcem les necessitats educatives especials dels nens i nenes. Assessorem el professorat i les famílies que així ho requereixin i disposem d'una aula d'atenció a la diversitat on els alumnes que ho necessiten poden treballar en petit grup o individualment amb la mestra d'educació especial.

Enllaços als blocs de primària de l'escola:

Bloc de 3r de Primària
 
Bloc de 5è de Primària