Escola Pia Tàrrega: Projecte Interdisciplinari - Educació Primària

Notícies

Projecte Interdisciplinari - Educació Primària

El Projecte Interdisciplinari es tracta d’un treball en equip, en què els alumnes, en petits grups, faran un procés d’aprenentatge al voltant d’un eix temàtic.

Un cop definit el tema a treballar, es realitza la detecció de coneixements previs dels alumnes i a partir dels seus coneixements, el/la mestre/a dissenya les activitats.

Es va confeccionant un mapa conceptual a partir del que els alumnes saben i del que volen saber sobre aquell tema.

S’inicia la recerca d’informació a través de diverses fonts: llibres, internet, preguntant a la família, convidant a especialistes en el tema, reportatges, visites, etc.

A partir de la informació cal fer-ne una anàlisi que ajudi a anar responent les preguntes que en començar el treball s’havien anat plantejant.

Finalment, cal sintetitzar la informació obtinguda i comunicar allò que s’ha après de la manera que sigui més adequada.

En cada curs es realitza un  projecte interdisciplinari desenvolupant activitats que requereixen l'aplicació de coneixements de diverses àrees