Escola Pia Tàrrega: Etapes

Notícies

Etapes

L’Escola Pia vol que tots els seus alumnes:

Desenvolupin la seva personalitat        
I, conseqüentment, siguin:

 • Reflexius
 • Responsables
 • Crítics
 • Autònoms


Treballin per millorar
 la societat           
I, conseqüentment, siguin:
 • Respectuosos
 • Ètics
 • Compromesos

Construeixin
coneixement      
I, conseqüentment:

 • Comprenguin
 • S’autoconeguin
 • Resolguin
 • Recerquin
 • Cooperin
 • Memoritzin
 • Comuniquin
 • Transfereixin
 • S’autorregulin

Per això treballem les ACTITUDS i HABILITATS:LA NOSTRA ACTUACIÓ A L’ESCOLA ES BASA EN:

EDUCACIÓ
L'Escola Pia Tàrrega treballa per un model pedagògic atent a la singularitat de les persones i busca completar la preparació acadèmica i professional dels alumnes amb una formació humana completa perquè esdevinguin persones lliures i autònomes, perquè d'una manera crítica puguin viure en comunitat i intervenir de manera compromesa en la construcció del món (l'Estil Metodològic).

INNOVACIÓ
Cada cicle i cada sector d'activitat de l'escola té l'objectiu d'introduir les innovacions necessàries per al constant perfeccionament de la qualitat de la formació dels estudiants. Aquesta orientació és singularment pertinent en les tasques de recerca, innovació i creativitat.

SERVEI
L'Escola Pia Tàrrega forma part del servei públic educatiu i, en conseqüència:
·         fomenta la igualtat d'oportunitats i contribueix a la llibertat d'ensenyament;
·         treballa per a la societat catalana i, per tant, està arrelada a la seva realitat cultural i social i entroncada amb les seves necessitats culturals, artístiques, comercials, industrials i de serveis;
·         té una estructura de gestió racionalitzada i eficient.

MENTALITAT OBERTA
L'Escola treballa des de la consciència de la dimensió internacional de la pròpia activitat i del sentit de l'evolució del món que fa cada vegada més relatives les distàncies i les diferències entre les persones i, per tant:
§  facilita als alumnes una formació que els prepari per aquesta dimensió global;
§  afavoreix un clima de solidaritat entre les persones, i creu que la formació escolar ha d'ajudar a conformar aquesta mentalitat col·lectiva;
§  demana a tots els membres de la comunitat educativa la necessària obertura als canvis i a les innovacions que transformen i enriqueixen la nostra societat.

TRANSCENDÈNCIA
L'Escola convida als alumnes a parlar i a aprofundir en el misteri de l'ésser humà ja que la persona humana no ho té tot resolt per si mateixa; la bona notícia de l'Evangeli ens obliga a ser una escola oberta a tothom des de la convicció de què cada home i cada dona és cridat a la màxima dignitat com a persona.

PARTICIPACI
La iniciativa i el consell de tots els membres de la comunitat educativa, famílies, professorat i alumnes és imprescindible per al bon funcionament de l'escola i, per això l’Escola Pia Tàrrega disposa d'òrgans de consulta, assessorament i coordinació que ho fan possible.

L’Escola Pia fa una proposta educativa:


Un projecte d’escola respectuós amb les persones, que reculli la participació i les millors iniciatives de tots els qui hi participen, en el marc d’una proposta cristiana clara, oberta, atractiva i dinamitzadora de la persona.

Una acció educativa que doni protagonisme a l’alumne/a i que faci de la relació mestre-alumne/a l’element central.

Una formació acadèmica consistent, realista, actualitzada, innovadora i atenta a les necessitats específiques i a la situació de l’alumne/a.
Un ensenyament concertat amb l’administració educativa, sempre que sigui possible, expressió del servei públic d’educació que volem fer.
La funció de la nostra escola es resumeix en:
APRENDRE A APRENDRE: L’escola ha de transmetre una cultura i uns instruments que permetin a l’alumnat continuar aprenent més enllà del marc estrictament escolar i que l’ajudin, sobretot, a pensar.
APRENDRE A SER I A CONVIURE: L’escola ha d’ajudar l’alumne/a a créixer com a persones crítiques i solidàries.