Escola Pia Tàrrega: ESO

Notícies

ESO

QUÈ HEM DE SABER DE L’ESO


COM S’ORGANITZA
L’educació secundària obligatòria consta de quatre cursos i s’organitza en diferents matèries: comunes, optatives i específiques. Les matèries optatives i específiques, que poden ser d’iniciació, d’ampliació, de reforç o de recuperació, són triades pels alumnes d’acord amb els seus interessos i necessitats i amb l’orientació del seu tutor/a de 1r a 3r d’ESO.
A 4t curs l’alumne/a cursarà a raó de tres hores setmanals cadascuna de les tres matèries específiques d’entre les següents: biologia i geologia, física i química, cultura clàssica, informàtica, llatí, francès i anglès de preparació al PET (Cambridge exam). El treball de síntesi es realitza a 1r, 2n i 3r d’ESO durant una setmana del 3r trimestre coincidint amb les convivències escolars, intercanvi lingüístic i el treball de recerca a 4t d’ESO es realitza en relació a una de les matèries específiques escollides.

L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA
Al llarg de l’etapa, i de manera progressiva, basem l’educació no només en l’orientació acadèmica, sinó també en l’orientació personal i professional.
L’orientació personal és bàsica i necessària per als alumnes d’aquesta etapa, ja que es troben en un període evolutiu en què es produeixen els canvis propis de l’adolescència.
L’orientació acadèmica durant l’ESO es facilita la construcció del propi currículum per part dels alumnes, de tal manera que puguin experimentar quines matèries són les més adequades als seus interessos i capacitats.
L’orientació professional és important per garantir el coneixement del món del treball i per tal que se’n formin una imatge adequada. També és necessària per orientar l’alumnat en el seu futur més immediat. A 3r i 4t d’ESO desenvolupem un treball específic coordinat des del Departament psicopedagògic i d’orientació.

EL TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT
Aquest és un dels punts forts de tot l’ensenyament, des de l’educació infantil fins a l’ESO, per tal de potenciar les capacitats de tots els alumnes. Els instruments que utilitzem per a poder tractar la diversitat a l'ESO són els desdoblaments a l'àrea de matemàtiques, a les pràctiques de ciències de la naturalesa i tecnologia, molt especialment en l'oferta i gestió de la tria d’optatives, l'elaboració de Plans Individualitzats i el projecte d'atenció a l'alumnat d'altes capacitats (ATAC).

L’ACCIÓ TUTORIAL
L’acció tutorial està organitzada en tres nivells d’actuació i cada grup-classe té dos tutors per tal de poder atendre les necessitats que se’n deriven:
Els 5 minuts tutorials: El tutor/a cada matí té un intercanvi amb el grup per fer el seguiment d’assistència i atendre qüestions puntuals del dia a dia.
La tutoria personal: Cada tutor/a fa el seguiment acadèmic com personal dels seus alumnes i els dóna consells per a poder superar les dificultats amb les quals es troben, el tutor/a té encomanada la tasca d’orientació en la tria de les optatives i resta en contacte permanent amb el Departament psicopedagògic i d’orientació.
La tutoria col·lectiva: La programació de tutoria col·lectiva es basa en el treball entorn de l’orientació escolar i professional. Així com l’anàlisi de les qüestions de formació humana i personal. També serveix per cohesionar el grup i establir elements de participació dels alumnes a la vida de l’escola. Alhora l’alumnat pot participar de l’organització escolar a través dels delegats, els quals es reuneixen amb la direcció de l’escola dues vegades per trimestre.