Escola Pia Tàrrega: Atenem a la diversitat

Notícies

Atenem a la diversitat

Cada persona aprèn a un ritme diferent. El repte d’atendre la diversitat amb èxit és cabdal per a la bona dinàmica de treball a l’aula.

PER ETAPES

Infantil
Reforç de lectura: taller de lectoescriptura.
Reforç de llenguatge
 
Primària
Desdoblament anglès/ TAC
Desdoblament a matemàtiques.
Desdoblament a llengua catalana (CI)
 
Secundària
Agrupaments flexibles en matemàtiques.
Desdoblament per treballar la competència en llengua anglesa.
Desdoblament del grup classe a tecnologia i experimentals.
 
A Primària i Secundària
Elaboració i aplicació de plans individualitzats per alumnat amb necessitats educatives especials.
Enriquiment curricular de les diferents matèries pels alumnes d’altes capacitats.
Tallers ATAC on es pretén cercar la projecció de les potencialitats individuals.
Atenció en petit grup a l’aula d’educació especial.
Atenció en petit grup a l’Aula d’Acollida per millorar l’aprenentatge de la llengua catalana en els alumnes nouvinguts.

DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGOIC

L’escola disposa d’un servei de detecció i de seguiment de dificultats en el procés d’aprenentatge. Format per un equip de dues psicopedagogues, dues mestres d’educació especial i un mestre especialitzat en atenció a les Altes Capacitats, que porten a terme les següents funcions:
• Orientació i recolzament als equips de tutors.
• Proves de seguiment a Primària i Secundària.
• Observació i seguiment trimestral als alumnes d’Educació Infantil.
• Orientació acadèmica, professional i personal als alumnes d’ESO. (especialment a
3r i 4t d’ESO).
• Realització d’entrevistes amb les famílies.
• Intervenció en la resolució de conflictes.
• Coordinació amb professionals dels serveis externs que intervenen en el procés edu
catiu dels alumnes: EAP, CREDA, Assistents socials, psicòlegs i logopedes particulars, CDIAP, Càritas,...
• Control d’absentisme.
• Detecció i prevenció de casos com TDA/H, retard en la parla,...