Escola Pia Tàrrega: Alumnat - Departament Psicopedagògic

Notícies

Alumnat - Departament Psicopedagògic

DESTINAT A ALUMNES QUE:
 • Tenen dificultat en els aprenentatges escolars 
  • Desdoblament de les assignatures d’Anglès, Informàtica, Matemàtiques i Llengua Catalana (Educació Primària) per tal de poder fer un treball més individual adaptat a les necessitats de cada alumne.
  • Reforç del mateix tutor/a (Educació Primària).
  • Hores de reforç fora de l’aula (Educació Secundària).
  • Desdoblament de les assignatures d’Anglès (hora speaking), Experimentals i Matemàtiques (Educació Secundària) per tal de poder fer un treball més individual adaptat a les necessitats de cada alumne.
  • Elaboració de Plans Individualitzats (Adaptació Curricular Individual).
 • Presenten problemes de personalitat i conducta
  • Treball conjunt família-escola. Pautes de treball.
  • Intervenció del/la psicopedagoga de l’EAP
  • En cas necessari, el/la psicopedagog/a de l’EAP fa la derivació al CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil). 
  • En cas necessari, es tramita l’escolarització compartida amb la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) a la ESO.
 • Mostren desestructuració familiar
  • Control absentisme (Tutor/a, Departament Psicopedagògic, Direcció, Assistent Social, Infància)
  • Detecció d’alumnes amb NEEDSCD (Necessitats Educatives Especials Derivades de Situació Cultural Desafavorida).
  • Pla d’entorn
  • Treball conjunt amb Càritas Parroquial
 • Projecte amb alumnes d’altes capacitats
  • Tallers ATAC
   • Cercar la projecció de les potencialitats individuals de cada alumne treballant en grups heterogenis de caràcter cooperatiu. 
   • Es treballen: 
    • Aspectes de raonament lògic i atenció
    • Recursos informàtics
    • Projectes desenvolupats mitjançant propostes (treball cooperatiu)
  • Altres
    • Ampliació curricular
    • Elaboració, en cas necessari, de Plans Individualitzats (Adaptació Curricular Individual).
    • Si s’escau, enriquiment curricular de les diferents matèries (a l’aula)
Els mateixos reforços i desdoblaments són per ajudar als alumnes amb dificultats d’aprenentatge a assolir els objectius del curs però, també, a millorar el ritme de treball del grup que roman a l’aula.

ACCIONS QUE REALITZA EL DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC AMB ELS ALUMNES
 • Realització de proves psicopedagògiques a Primària i ESO
 • Altres proves
  • Avaluació intel·ligència general
  • Orientació acadèmica i professional (especialment a 3r i 4t d’ESO).

 • Proves Departament Psicopedagògic / EAP
  • Detecció possible TDA/H
  • Detecció possible trastorn en la lecto escriptura
  • Proves de personalitat
  • Aptituds i habilitats
  • Intel·ligència general
AULA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Va destinada als alumnes de Primària i Secundària que presenten dificultats en els aprenentatges bàsics per assolir els objectius del curs. Es fa un treball conjunt i coordinat amb l’aula ordinària. 
 • En cas necessari, suport d’unes hores setmanals del logopeda del CREDA (Centre de Recursos per a Deficients Auditius).
 • En cas necessari, es fa la derivació al CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca).
ES TREBALLA CONJUNTAMENT I COORDINAMENT AMB:
 • Psicopedagoga de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Departament d’Educació). S’encarrega de fer observació directa i treball individualitzat amb alumnes amb problemes d’aprenentatge i altres. A més a més, fa un treball de traspàs d’informació i coordinació amb:
  • CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca). 
  • CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i  Juvenil).
 • Logopeda del CREDA: Dirigit als alumnes d’educació primària que presentin algun trastorn greu en la parla que pugui dificultar el seu procés d’aprenentatge.
 • Assistent Social de l’EAP: Rebem el suport d’un assistent social encaminat a ajudar els alumnes amb problemes d’aprenentatge per causes socials i familiars, ja sigui per motius econòmics, desestructuració familiar o altres.
 • Serveis Socials: Treballem conjuntament per tal de donar suport i assessorament a famílies que presentin desestructuració i/o amb importants problemes econòmics.
 • Càritas: Destinat a alumnes que necessiten un suport per a millorar el rendiment escolar i altres dèficits (comportament inadequat, dins i fora de l’aula, hàbits (d’higiene, d’estudi...) que pertanyin a famílies amb recursos econòmics limitats.
 • Entitats Privades (logopedes, psicòlegs, centre AFAFDA...): En el cas que el professional que estigui atenent un alumne de l’escola ho sol•liciti, es farà un treball conjunt i coordinat per tal de treballar en la mateixa direcció.
 • Pla d’entorn: L’Ajuntament, sota les directrius del Departament d’Educació, facilita a les escoles un/a professor/a per tal que els alumnes amb una determinada problemàtica rebin un reforç d’unes hores setmanals en horari extraescolar.