Escola Pia Tàrrega: Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 8 anys - 3r

Notícies

Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 8 anys - 3r

Personals:

 • Intenta que el/la considerem com a una persona adulta. Però es dóna, en ell/a,  una ambivalència entre el desig de créixer i continuar essent un/a nen/a
 • Es manifesta més dinàmic/a i segur/a d’ell/a mateix/a respecte l’any passat.
 • Té més sentit crític; comença a expressar la seva forma de veure  les coses i a criticar la gent. Discuteix i vol tenir raó.
 • Admira molt als pares i els demostra afecte.
 • Mostra interès pels temes  que fan referència als adults.
 • Interès per la TV, els còmics, i el cinema.

Físiques:

 • Té molta força física, és infatigable. Li agrada fer curses i s'entrega als esports amb entusiasme.

Intel·lectuals:

 • Està en l’etapa de les operacions concretes i és un curs en el qual es pot aconseguir un bon domini de les operacions fonamentals, de la lectura i de l’escriptura.
 • És un bon moment per aprofundir en l’aprenentatge de la segona llengua.
 • Li manca, encara la capacitat d’abstracció necessària per a desenvolupar per ell/a mateix/a determinades “tècniques d’estudi”, com per exemple,  subratllar un text o fer un resum; aquests aprenentatges (que comencen en aquest curs) han de ser dirigits pels adults.

Socials:

 • Comencen a organitzar grups, però amb una estabilitat relativa; hi ha bastanta mobilitat entre ells i els hi costa respectar les regles del joc.
 • No els agrada jugar sols; els encanta muntar espectacles, imitant el que han vist.
 • Depenen més del grup i són més susceptibles a les pressions del grup que quan eren més petits i que quan seran més grans.
 • Són menys individualistes que en l’etapa anterior.

ACTUACIONS A CASA

Personals:

 •  Necessita dels consells per a organitzar la seva vida, perquè vol fer-ho tot al mateix temps i al seu aire.
 • Se li ha d’inculcar paciència i precaució; els pares han de substituir la seva presència física constant per una educació en la pròpia seguretat.
 •  El tema de la sexualitat és important tractar-lo amb els nens/es quan aquests el preguntin o se n’interessin arrel d’una situació en la que quedi de relleu.
 •  Convé controlar les hores que dormen i els programes de TV.
 •  Convé que tinguin alguna responsabilitat concreta en la família, personal o compartida amb altres.

Físiques:

 • És una bona època per a introduir-los en activitats escolars de tipus esportiu.

Intel·lectuals:

 • Col·laborar en la creació d’un  hàbit regular de treball, organitzant-li uns minuts de treball personal a casa cada dia, perquè s’acostumi a treballar sol/a i de forma autònoma.
 • Ajudar-lo/a a valorar el treball per si mateix/a, mai en funció dels premis, promoure la confiança en si mateix i el desig de superació personal.
 • Valorar el seu esforç i els seus petits progressos, per damunt dels resultats. La mostra de què confien en ell/a  i valoren la seva feina revisant-la periòdicament, és un bon mitjà que tenen els pares perquè aprengui a ser exigent amb si mateix/a i estar motivat/da.

Socials:

 • Fer quelcom concret i positiu per a millorar la imatge que té de si mateix/a.