Escola Pia Tàrrega: Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 7 anys - 2n

Notícies

Característiques Psicoevolutives dels nens i nenes de 7 anys - 2n

Personals

 • Segueix, com l’any anterior, sensible a l’actitud dels adults; admira i se sent orgullós/a  de la seva família i professor/a.
 • No “exigeix” tant la nostra companyia com l’any anterior però necessita un clima de seguretat i confiança.
 • Es fa més objectiu/va i raonable i l’egocentrisme va deixant lloc a l’altruisme.
 • Vol fer-se un lloc en el grup familiar o escolar i és més servicial, capaç de recollir o ajudar.
 • Generalment és sincer/a i obedient,  fàcil d’estimular i de controlar.

Físiques

 • En el pla motriu, tot i ser viu/va i expressiu/va, ha guanyat en el control de la seva hiperactivitat i impulsivitat.
 • Aquest control li permet de dedicar-se més freqüentment a activitats que suposen més atenció i precisió: dibuixar, fer muntatges, enganxar...

Intel·lectuals

 • Té passió per saber i pensa que pot descobrir i  fer per ell/a mateix/a.
 • El contacte amb nous aprenentatges el porta a ser més cautelós/a perquè la seva experiència escolar el fa més observador/a i tracta més de comprendre.
 • La lògica i el raonament d’allò que aprèn i sap, veu com s’ha desenvolupat, però, malgrat tot necessita les explicacions i comprovacions com a suport del raonament.
 • L’esforç en el treball està molt lligat als reconeixements i premis i a agradar els altres, en especial l’adult.
 • A finals de 2n. és el moment adequat per a assegurar les tècniques instrumentals de lectoescriptura i càlcul.

Socials

 • El joc col·lectiu no està ben organitzat, però comença a acceptar seriosament les regles i disciplina.
 • Segueix formant grups de 3, 4 o 5, i les particularitats individuals es delimiten i comencen a demostrar afeccions determinades. En la convivència diària, les diferències sexuals no estan marcades però comença aparèixer alguna discriminació contra el sexe oposat.

ACTUACIONS A CASA


Personals

 • El seguiment del treball diari ha de ser el recurs més important de motivació i  estímul, sense centrar exclusivament l’atenció en les notes obtingudes.
 • Es poden raonar amb ell les seves actuacions per a enfortir les positives i preparar-lo  a anticipar la reflexió a l’actuació.
 • En l’àmbit familiar, pot començar a tenir alguna responsabilitat concreta i no compartida.
 • “Emprar” amb molta prudència aquesta especial sensibilitat que tenen els nens vers els premis i els capricis.

Físiques

 • Segueix necessitant control sobre el temps: vídeo, TV, hores de son...
 • Es pot iniciar en activitats esportives i fomentar també aquelles de més calma (entreteniments, construccions, pintura...)
 • És el moment d’assegurar hàbits personals d’higiene amb certa independència: menjar, neteja, ordre...

Intel·lectuals

 • Necessita que se li recordi allò que ha de fer amb il·lusió i interès: aprendre quelcom, llegir, acabar un treball, repetir alguna activitat...
  Comença a gaudir llegint; cal trobar-li moments per a fer-ho com a diversió i entreteniment.
  És un curs final de cicle, és important ocupar-se de les dificultats que pugui tenir en alguna àrea.

Socials

 • Afavorir la relació amb els seus amics creant situacions en les que, de tant en tant, es puguin  veure després de l’horari escolar.   
 • El seguiment de la seva integració s’ha de fer a través del contacte amb el/la professor/a.